Służba Liturgiczna

Niedziela Palmowa

(procesja godz. 9.00)

KADZIDŁO  – B. BĄCALSKI

ŁÓDKA         – SZ. ŁADA

KRZYŻ         – K. SIDORUK

LAMPIONY – K. H. BĄCALSCY

 

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

 1. 04. 2019 r., godz. 17.00

KADZIDŁO                         – B. BĄCALSKI

ŁÓDK                                               – M. HUNKEL

KRZYŻ                                 – K. SIDORUK

LAMPIONY                                 1.  F. SMUL

 1.  D. LEWANDOWSKI

OBSŁUGA                                   1. G. HUNKEL

 1. K. STRONIKOWSKI

DZWONKI I KOŁATKI            1.  K. ANDRZEJEWSKI

 1.  SZ. ŁADA

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

 1. 04. 2019 r., godz. 17.00

 

KADZIDŁO                         B. BĄCALSKI

ŁÓDKA                                K. ANDRZEJEWSKI

KRZYŻ                                 K. SIDORUK

 

LAMPIONY                                 1. SZ. SPACZYŃSKI

 1.  K. BĄCALSKI

OBSŁUGA                                   1. H. BĄCALSKI

 1. G. HUNKEL

 

KOŁATKI                                    1. M. HUNKEL

 1.        K. STRONIKOWSKI

WIELKA SOBOTA

 1. 04. 2018 r., godz. 1900

KADZIDŁO                         B. BĄCALSKI

ŁÓDKA                                K. STRONIKOWSKI

OBSŁUGA                                   1.

2.

PASCHAŁ                            D. LEWANDOWSKI

GRONA                                K. ANDRZEJEWSKI

MIKROFON                        SZ. ŁADA

MSZAŁ                                 K. BĄCALSKI

 

WODA ŚWIĘCONA           H. BĄCALSKI

ŚWIATŁO (roznoszenie)            1.

DZWONKI                                  1. SZ. LADA

 1.  K. ANDRZEJEWSKI
 2. D. STRONIKOWSKI

 

REZUREKCJA

 1. 04. 2019 r., godz. 600

KADZIDŁO                                     B. BĄCALSKI

ŁÓDKA

KRZYŻ                                             K. BACALSKI

LAMPIONY                                 1.

OBSŁUGA                                   1.

FIGURKA                                       H. BĄCALSKI

DZWONKI                                   1.  K. ANDRZEJEWSKI

 

Opis ceremonii

WIELKI CZWARTEK ? MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

 1. 17.50 – przy zakrystii ustawia się procesja na wejście w następującej kolejności: kadzidło i łódka, krzyż i akolitki, kandydaci, ministranci i lektorzy, ks. proboszcz. W tym czasie w kościele czytany jest komentarz do Liturgii Wielkoczwartkowej.
 2. 17.00 ? procesja rusza do kościoła.
 3. Po dojściu do stopni prezbiterium procesja zatrzymuje się. Wszyscy klękają (oprócz ministrantów niosących kadzidło, łódkę, krzyż, lampiony). Ministrant z krzyżem udaje się do zakrystii, kadzidło i łódka i asysta wchodzą do prezbiterium; pozostali ministranci siadają w pierwszych ławkach.
 4. Ucałowanie ołtarza, okadzenie i rozpoczęcie Mszy św.
 5. Na Chwała na wysokości Bogu wyznaczeni ministranci dzwonią dzwonkami, które po skończonej modlitwie Celebransa zanoszą za ołtarz.
 6. Komentarz do Czytań.
 7. Liturgia Słowa. (na Ewangelię kadzidło)
 8. Homilia
 9. Po zakończeniu udzielania Komunii św. – Najświętszy Sakrament pozostaje na ołtarzu. Po odmówieniu modlitwy Po Komunii św. – ewentualne ogłoszenia duszpasterskie.
 10. Komentarz przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.
 11. Następnie Ks. proboszcz nakłada kadzidło. W tym czasie ustawia się procesja do ciemnicy (na początku krzyż itd.; bezpośrednio przed kapłanem kadzidło i łódka oraz ministranci z kołatkami).
 12. Po dojściu procesji do ciemnicy kapłan nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Po chwili cichej adoracji powrót do zakrystii.

CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU

 

 1. Godz. 17.50 ? komentarz do Liturgii.
 2. Celebrans wraz z asystą udają się do stopni prezbiterium. Ks. Proboszcz pada na twarz. Pozostała asysta i wierni klękają.
 3. Celebrans udaje się do ambony i odmawia modlitwę.
 4. Komentarz do Liturgii Słowa.
 5. Czytania i Męka Pańska.
 6. Kazanie pasyjne.
 7. Komentarz do modlitwy powszechnej.
 8. Modlitwa powszechna własna.
 9. W czasie dziesiątego wezwania Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów … lektor i ministranci z akolitkami przygotowują się do przyniesienia krzyża do adoracji.
 10. Po modlitwie powszechnej – komentarz przed adoracją krzyża.
 11. W tym czasie lektor w asyście ministrantów z akolitkami przynosi krzyż i podaje go celebransowi. Po bokach celebransa stają ministranci z akolitkami i bardziej wysunięci: ministrant z mikrofonem. Po odsłonięciu krzyża celebrans oddaje go lektorowi i następuje adoracja-ucałowanie krzyża: kapłani, ministranci i wierni.

Następnie krzyż zanosi się do miejsca adoracji.

 1. W końcowej fazie adoracji nakrywa się ołtarz obrusem i ustawia się świece, mikrofon i mszał.
 2. Wyznaczeni ministranci do akolitek udają się do ciemnicy i czekają na kapłana, który przyniesie na ołtarz Najświętszy Sakrament.
 3. Po Komunii św. – komentarza przed procesją do Grobu Pańskiego wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji (okadzenie).
 4. Ustawia się procesja do Grobu Pańskiego. Na przedzie idzie lektor z krzyżem i ministranci z akolitakmi, bezpośrednio przed kapłanem kadzidło i łódka. W tym czasie ministranci kołaczą kołatkami na przemian.
 5. Po dojściu do Grobu nasypanie kadzidła; kapłan odmawia modlitwę: Panie Jezu Chryste i po krótkiej adoracji powrót do zakrystii. Pozostawiamy krzyż do adoracji oraz świece.

 

 

 

 

 

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA

 

 1. 182 0 – komentarz do liturgii.
 2. Asysta udaje się do płonącego ogniska. Ministranci niosą; paschał, grona i mikrofon.
 3. Po wprowadzeniu i poświęceniu ognia ks. proboszcz przygotowuje i zapala paschał – wg mszału. W czasie procesji do ołtarza celebrans zatrzymuje się trzykrotnie śpiewając: Światło Chrystusa. Po drugim zaśpiewaniu: Światło Chrystusa ministranci zanoszą światło wiernym. Po dojściu do ołtarza paschał ustawia się na świeczniku.
 4. Komentarz przed Orędziem Wielkanocnym. W tym czasie ks. proboszcz nasypuje kadzidło do kadzidła.
 5. Ksiądz śpiewający Orędzie okadza mszał, po czym śpiewa Orędzie paschalne.
 6. Komentarz do Liturgii Słowa.
 7. Następują czytania (1,3,7) z psalmami i własnymi modlitwami.
 8. Po ostatnim czytaniu ks. intonuje Chwała na wysokości – wszystkie dzwony biją! Następnie odmawia kolektę mszalną.
 9. Czytanie z NT – Epistoła.
 10. Podczas drugiej zwrotki psalmu – nasypanie kadzidła.
 11. Komentarz do Liturgii Chrzcielnej.
 12. Litania do wszystkich Świętych.
 13. Po jej zakończeniu Celebrans przechodzi do naczynia z wodą – mszał! i mikrofon! – i śpiewa modlitwę poświecenia wody. Obok staje ministrant z paschałem. Na słowa modlitwy: Prosimy Cię Panie … paschał umieszcza się w wodzie. Po poświeceniu wody wspólnie odmawia się Chwała Ojcu …
 14. Wiernym zanosi się światło. Następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po czym celebrans przechodzi wzdłuż kościoła i kropi wiernych wodą święconą (ministrant z kociołkiem).
 15. Modlitwa powszechna
 16. Liturgia Eucharystyczna (okadzenie ołtarza i później Najświętszych Postaci w czasie Podniesienia).

REZUREKCJA

 1. Wszyscy udają się w ciszy do Grobu Pańskiego.
 2. Nasypanie kadzidła i okadzenie Najświętszego Sakramentu.
 3. Modlitwa Celebransa i śpiew Wesoły nam dzień …
 4. W tym czasie formuje się procesja (krzyż i akolitki, figura Chrystusa Zmartwychwstałego, ministranci lektorzy, kapłani i bezpośrednio przed kapłanem kadzidło i łódka, po bokach ministranci z dzwonkami.
 5. Procesja wyrusza na zewnątrz, okrąża kościół i powraca głównym wejściem.
 6. Po dojściu do ołtarza – nasypanie kadzidła i okadzenie Najśw. Sakramentu, modlitwa i błogosławieństwo.
 7. Chwała na wysokości …
 8. W czasie Mszy św. okadzenia jak zwykle.
 9. Po modlitwie Po Komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu i hymn Ciebie Boże chwalimy. W czasie trzeciej zwrotki – nasypanie kadzidła.