Pytania na egzamin do sakramentu bierzmowania

PYTANIA DO ZALICZENIA NA EGZAMINIE PRZED BIERZMOWANIEM

 

 1. Co to jest bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
 2. a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej
 3. b) sakramentem Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

 1. Co oznacza słowo bierzmowanie?

Słowo bierzmowanie pochodzi od staropolskiego słowa ?bierzmo?. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowani jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 1. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze ?wyciska? na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

 1. Jaki jest związek pomiędzy chrztem i bierzmowaniem? 

Chrzest zapoczątkowuje wiarę, bierzmowanie ją pomnaża i rozwija

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie? 
 2. Pomnaża łaskę uświęcającą
 3. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
 4. Daje siedem darów Ducha Świętego
 5. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

 

 1. Wymień siedem darów Ducha Świętego. 
 2. mądrość.
 3. rozum.
 4. rada.
 5. męstwo.
 6. umiejętność.
 7. pobożność.
 8. bojaźń Boża.

 

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary? 

Znaczy to:

 1. a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
 2. b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
 3. c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

 

 1. Co to jest krzyżmo święte?

Krzyżmo święte jest to zmieszana oliwa i balsam, poświęcone w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze.

 1. Kim jest Duch Święty? 

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? 

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas? 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 1. Które sakramenty są sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Są to: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

MODLITWY:

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Sześć Prawd Wiary (Główne Prawdy Wiary) 

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięć przykazań Bożych. 

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

7 grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

3 cnoty boskie:

Wiara, nadzieja, miłość

Przykazania kościelne 

1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

7 sakramentów świętych. 

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

Wszyscy: Amen.

Na istotny obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

W czasie tego istotnego obrzędu, świadek bierzmowania trzyma prawą rękę na ramieniu swojego podopiecznego.

To co pogrubionym drukiem na pamięć !!!