WYKAZ PODSTAWOWA WIEDZA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WYKAZ PODSTAWOWEJ WIEDZY DLA KANDYDATÓW
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Na pamięć:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:

„N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

1.
Co to jest religia?
Religia jest to łączność z Panem Bogiem.
2.
Jaka jest religia katolicka?
Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga.
3.
Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha
Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.
4.
Kto jest autorem Pisma Świętego?
Pierwszorzędnym autorem jest Duch Święty, drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.
5.
Jak się dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 45 ksiąg oraz Nowy Testament – 27 ksiąg.
Razem są 72 Księgi.
6.
Które z wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze?
Najważniejsze są cztery Ewangelie, które opisują naukę i życie Pana
Jezusa.
7.
Kto napisał cztery Ewangelie?
Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz, św. Jan.
8.
Powiedz sześć prawd wiary.
1. Jest jeden Bóg. 2 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za
złe karze. 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży ł Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego
zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
9.
Jak jest najważniejsza prawda wiary?
Najważniejsza prawda wiary jest ta , że Bóg istnieje.
10.
Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi (To Pan, Król, Sędzia, ale i także dobry i miłosierny Ojciec).
11.
Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą.
12.
Kim są aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciał
Pan Bóg stworzył aniołów aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.
 13.
Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby mu służył, a przez to osiągnął szczęście wieczne.
14.
Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
Utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.
15.
Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.
16.
Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?
Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.
17.
Co oznacza imię Jezus Chrystus?
Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Mesjasz, Pomazaniec Pański.
18.
Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?
Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.
19.
Kto założył Kościół Katolicki?
Kościół Katolicki założył Pan Jezus – gromadząc wiernych, wybierając nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
20.
Kto obecnie jest Głową Kościoła?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną Głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie – obecnie papież Franciszek.
21.
Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa.
22.
Jakie cechy posiada Kościół Katolicki?
Kościół Katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki
czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.
23.
Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.
24.
Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Zstąpił w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10teg dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
25.
Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?
Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w kościele.
26.
Co to jest diecezja?
Jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny. Diecezja dzieli się
na dekanaty, a dekanaty na parafie.
27.
Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem, a kto biskupem?
Nasza diecezja nazywa się Diecezja Toruńska.
Biskupem diecezjalnym jest Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, biskupem pomocniczym Ks. Biskup Józef Szamocki.
28.
Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Czcimy Ją dlatego, bo jest:
a. Matką Boga – Jezusa Chrystusa
b. Niepokalanie Poczęta
c. Wniebowzięta – z duszą i ciałem
d. Królowa Polski
29.
Jakie są ostateczne rzeczy człowieka?
Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo.
30.
Co to jest śmierć?
Jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci
jest św. Józef. Dobra śmierć – to śmierć w łasce uświęcającej.
31.
Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?
Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał – sąd ostateczny nad całą ludzkością.
32.
Co to jest czyściec?
Czyściec to stan kary doczesnej po śmierci.
33.
Co to jest niebo?
Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym
szczęściem.
34.
Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary.
35.
Kiedy człowiek popełnia grzech?
Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza
przykazanie Boże lub kościelne.
36.
Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego
Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie
wyrządza.
37. Jakie są źródła grzechu?
Źródłami grzechu są:
szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli
to co się sprzeciwia Panu Bogu.
38.
Wymień siedem grzechów głównych.
Oto one: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie
jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.
39.
Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu
40.
Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być myślna, ustna, liturgiczna.
41.
W jakim celu winniśmy się modlić?
W tym celu, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, aby Go przepraszać, aby Go prosić.
 42.
Co to jest modlitwa Pańska?
Modlitwa Pańska – to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus.
43.
Co to jest pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?
Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła.
44.
W jakim celu Kościół nakazuje post?
Abyśmy pokutowali za grzechy, abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.
45.
Co to jest Łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do
zbawienia.
46.
Kto nam wysłużył Łaskę Bożą?
Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią zmartwychwstaniem. Otrzymujemy je tylko przez Niego.
47.
Co to jest sakrament?
Jest to widzialny znak, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).
48.
Jakie znasz rodzaje Chrztu Św.?
Chrzest może być – uroczysty lub z wody; chrzest krwi; chrzest pragnienia
49.
Co to jest Bierzmowanie?
Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby
wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
50.
Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary, tzn. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych, którzy ośmieszają wiarę, nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.
51.
Co to znaczy żyć według wiary?
To znaczy zachować na co dzień wszystkie przykazania, spełniać solidnie swoje obowiązki, żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św., wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
52.
Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzie
lany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być
świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.
53.
Co oznacza słowo „bierzmowanie”
Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.
54.
Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na
zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
55.
Jakich łask udziela bierzmowanie?
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,
3) daje siedem darów Ducha Świętego,
4) daje łaskę uczynkową.
56.
Wymień siedem darów Ducha Świętego.
1) Dar mądrości.
2) Dar rozumu.
3) Dar rady.
4) Dar męstwa.
5) Dar umiejętności.
6) Dar pobożności.
7) Dar bojaźni Bożej.
57.
Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
58.
Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
a) włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
b) namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”
59.
Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze